Karartma Geceleri PDF/EPUB í Paperback


Karartma Geceleri kinci D nya Sava n n s n rlar m za dayandy l lkede, ekmek, eker, yakacak gibi temel ihtiya maddeleri karneye ba lanm , d ar dan gelebilecek ani bask nlar nlemek amac yla geceleri her yerde karartma uygulamas ba lam t r airlere, yazarlara, d n rlere bask uygulanan bir d nemdir ayn zamandaBu s k nt l g nlerde, bir ayd n, air ve edebiyat retmeni olan Mustafa Ural yazd ve toplat lan iir kitab nedeniyle aranmaktad r Sa l k problemleri vard r ve hemen teslim olmak istemez stanbul un so uk ve karart lm sokaklar na, e dost evlerine s n r Tutukland zaman sava bitmi tir, ama sava y llar n n T rkiye de b rakt izler daha uzun s re silinemeyecektirR fat Ilgaz, Karartma Geceleri nde Mustafa Ural n ka yk s n anlat rken, sava n etkisindeki lkemizinl y llar na da k tutuyor

 • Paperback
 • 269 pages
 • Karartma Geceleri
 • Rıfat Ilgaz
 • Turkish
 • 27 January 2018

About the Author: Rıfat Ilgaz

Mehmet R fat Ilgaz, T rk iir, roman ve yk yazar zellikle Hababam S n f roman yla tan nd Hem yaz lar nda hem de ki isel hayat nda toplumcu bir izgi devam ettirdi T rkiye nin en alkant l siyasi d nemlerinde devam etti i dergicili i, ayn d nemdeki bir ok yazar gibi, onun da adliye koridorlar nda ve hapishanede zaman ge irmesine neden oldu Olduk a retken olan yaz n hayat na iirden mizah yk lerine, romandan ocuk kitaplar na bir ok farkl alanda eser s d rd Bir zamanlar toplat lan Karartma Geceleri eseri 2004 y l nda 100 Temel Eser listesine girdi.10 thoughts on “Karartma Geceleri

 1. Cemre Cemre says:

  Ba ndan ne oldu unu, ne olaca n biliyorsunuz ama ke ke olmasa, ke ke ya anacaklar ya anmasa diye umut ediyorsunuz kinci D nya Sava esnas nda halk n ne durumda oldu unu ajite etmeden yans tan, d nemin ruhunu bence olduk a ba ar l bir ekilde yans tan bir eser Okunmal.

 2. ethuil ethuil says:

  Mustafa Ural n ka hikayesi polisten kendine do ru ka ar biraz Ka arken yapaca hi bir i olmad ndan hep d n r ama zaten d nd i in arar onu polis iir yazd i in arar ok b y k su tur iir yazmak nk bazen kitaplar bomba bile olabilir Kitap bomba olursa iirden f ze bile olabilir ok yal n ok sade bir dille anlat yor R fat Ilgaz Mustafa Ural ve evresini Arka planda II D nya Sava n n son zamanlar ve T rkiye siyasi durumu var Bir de ok naif bir a k sat r aral Mustafa Ural n ka hikayesi polisten kendine do ru ka ar biraz Ka arken yapaca hi bir i olmad ndan hep d n r ama zaten d nd i in arar onu polis iir yazd i in arar ok b y k su tur iir yazmak nk bazen kitaplar bomba bile olabilir Kitap bomba olursa iirden f ze bile olabilir ok yal n ok sade bir dille anlat yor R fat Ilgaz Mustafa Ural ve evresini Arka planda II D nya Sava n n son zamanlar ve T rkiye siyasi durumu var Bir de ok naif bir a k sat r aralar nda

 3. Rıdvan Rıdvan says:

  R fat Ilgaz n yazarl yla ilk defa tan t m Hababam Sn f efsanesini yaratan adam n romanc l da ger ekten ok ok ba ar l.Kitap esasen bir foto raf karesini anlat yor 40 l y llar n ilk yar s n n 2 D nya Sava g lgesindeki T rkiye foto raf Toplamda t m roman boyunca iki karakterimiz var desek yanl olmaz retmen Mustafa Bey ve evresiMustafa Bey bir kitap yaz yor eri ini bilmiyoruz ancak yasakl ne tiyattan oldu unu biliyoruz Milli ef d neminde toplat l yor S k y netim devre R fat Ilgaz n yazarl yla ilk defa tan t m Hababam Sn f efsanesini yaratan adam n romanc l da ger ekten ok ok ba ar l.Kitap esasen bir foto raf karesini anlat yor 40 l y llar n ilk yar s n n 2 D nya Sava g lgesindeki T rkiye foto raf Toplamda t m roman boyunca iki karakterimiz var desek yanl olmaz retmen Mustafa Bey ve evresiMustafa Bey bir kitap yaz yor eri ini bilmiyoruz ancak yasakl ne tiyattan oldu unu biliyoruz Milli ef d neminde toplat l yor S k y netim devrede o s rada Polis her yerde onu ar yor Ailesi ve dostlar ndan b y k yard m g ren Mustafa Bey g nlerce ka yor ve saklan yor T rkiye nin o d nemki siyasi haritas n oldu u gibi, t m plakl yla g rebiliyorsunuz kitapta Mutlaka okunas lardand r

 4. Seher Andaç Seher Andaç says:

  Ya ad m z karartma gecelerini, toplumsal ger eklik i inde anlatan en g zel kitaplardand r. Bir g n bizim de dokunacak Atlas m z al kan ellerdeG l yaprakl inceli inde duruSabahlar n eritti i mavilikteMekikler s yleyecek t rk m z En g zeli bu de il mi vg n n En s r p gideni ipekte Bir Kozada, R fat Ilgaz

 5. Berk Berk says:

  Ya amak ba ka, ya ayanlar g zlemek gene ba ka Bizim getirece imiz toplumcu sanat, kendi ya ay m zdan do acak Yaln z, y k n alt na girenlerin ya ant s n saptamakla yetinmeyece iz Son zamanlarda okudu um en ak c kitap, her eyden te d neminin iyi bir tan olarak bize roman n bu i levini bir kez daha hat rlat yor.

 6. Hakan Bezan Hakan Bezan says:

  Toplumculuk kazanacakt r elbet bir g n ama kazanmad her g n mitleri de ye erterek R fat Ilgaz t m sanat l n ve toplumculugunu karakteri Mustafa Ural zerinden verip fa izan tutumlu kisileri de bir guzel yererek iyi kalpli,darda kalmis vatandaslarini kaldirabilmek icin t m cabasini anlatti bir kitap olusturmus Eminim ki R fat Ilgaz bu anlatt klar ndan ok daha fazlas n ya amistir Bu bana tam anlam yla ge ti Yaz m dili olarak s r kleyicili i ise en b y k art s olarak g ze arp yor Toplumculuk kazanacakt r elbet bir g n ama kazanmad her g n mitleri de ye erterek R fat Ilgaz t m sanat l n ve toplumculugunu karakteri Mustafa Ural zerinden verip fa izan tutumlu kisileri de bir guzel yererek iyi kalpli,darda kalmis vatandaslarini kaldirabilmek icin t m cabasini anlatti bir kitap olusturmus Eminim ki R fat Ilgaz bu anlatt klar ndan ok daha fazlas n ya amistir Bu bana tam anlam yla ge ti Yaz m dili olarak s r kleyicili i ise en b y k art s olarak g ze arp yor Ben g r lerini daha fazla emebileyim diye demlendire demlendire okudum ama eminim ki bir g nde bile bitirilebilinir

 7. Gizem Erdoğan Gizem Erdoğan says:

  kinci D nya Sava n n T rkiye nin siyasi,g nl k ve edebi yasantisina yans mas n ok g zel anlatm.Toplumcu edebiyatcilar ve d nemin sa g r l Nihat Ats z gibi edebiyat larin g r lerinin ekillenmesi hakk nda da bir ok bilgi edinebiliyorsunuz Sabahattin Ali nin ya ad klar ni da romanda bulabileceksiniz.

 8. Murat Tecimer Murat Tecimer says:

  Yay nlanan iir kitab sak ncal bulunarak polis taraf ndan aranan veremli bir edebiyat retmeninin hikayesi konu ediliyor Sene 1944 T rkiye II D nya Sava na girmemi ama sava siyaset, ekonomi ve sosyal hayat zerinde etkilerini g steriyor Ekmek karne ile ay bir l ks kahve keyfi yapmak isterseniz buyurun size nohut kahvesi Siyaset izgisini sava n gidi at na g re ekillendirme abas nda olan Milli ef iradesindeki Sara o lu h k metince milliyet ilik s ylemleri biraz daha t Yay nlanan iir kitab sak ncal bulunarak polis taraf ndan aranan veremli bir edebiyat retmeninin hikayesi konu ediliyor Sene 1944 T rkiye II D nya Sava na girmemi ama sava siyaset, ekonomi ve sosyal hayat zerinde etkilerini g steriyor Ekmek karne ile ay bir l ks kahve keyfi yapmak isterseniz buyurun size nohut kahvesi Siyaset izgisini sava n gidi at na g re ekillendirme abas nda olan Milli ef iradesindeki Sara o lu h k metince milliyet ilik s ylemleri biraz daha tolere edilebilirken solculuk s ylemlerine g z a t r lm yor te b yle bir ortamda polisle adeta kovalamaca oynayan Mustafa retmen bir yandan toplumu bir yandan da kendi solculu unu sorguluyor

 9. Elif Elif says:

  Bir d nem kitab olarak olduk a iyi nsana o korku d nemini ve herkesten ku ku duymay g zel g steriyor.

 10. raShit raShit says:

  Ger eklerden neden korkuyorlard bu kadar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *