The Healing Power of Plants: The Hero House Plants that


The Healing Power of Plants: The Hero House Plants that Love You Back A simple book for anyone looking to get into houseplants Would have been better if there were pictures for every plant This felt like a new take on a type of book that is everywhere at the moment, withof a focus on what having plants in your space will do for you, rather than what you must do for them which always seems to just be do not overwater. Odk d ro liny to m j ma y bzik po wi cam im coraz wi cej czasu Co wi cej do mojego domu trafia coraz wi cej zielonych pi kno ci Nie kupuj jednak ro lin jak popadnie Podchodz do tego dosy rozs dnie i szukam ro lin do r nych k t w mieszkania pami taj c jednocze nie o ich potrzebach Mojej uwadze umkn fakt, e rosliny mog spe nia wiele r nych funkcji, o kt rych mo emy si przekona dzi ki lekturze ksi ki Fran Bailey Cudowna moc ro lin POMYS I KONSTRUKCJABardzo podoba mi si koncept Odk d ro liny to m j ma y bzik po wi cam im coraz wi cej czasu Co wi cej do mojego domu trafia coraz wi cej zielonych pi kno ci Nie kupuj jednak ro lin jak popadnie Podchodz do tego dosy rozs dnie i szukam ro lin do r nych k t w mieszkania pami taj c jednocze nie o ich potrzebach Mojej uwadze umkn fakt, e rosliny mog spe nia wiele r nych funkcji, o kt rych mo emy si przekona dzi ki lekturze ksi ki Fran Bailey Cudowna moc ro lin POMYS I KONSTRUKCJABardzo podoba mi si koncept Cudownej mocy ro lin jako przewodnika po ro linach ze wzgl du na ich dobroczynne funkcje Przyznaj , e obawia am si zbyt uduchowionej tre ci Na szcz cie w swojej publikacji autorka jest bardzo konkretna.Ksi ka Fran Bailey zosta a podzielona na kilkana cie rozdzia w Dziesi z nich zawiera zbi r ro lin, kt re spe niaj konkretne i dobroczynne funkcje Jest rozdzia o ro linach zapewniaj cych spok j i relaks, na dobry sen, do miejsca pracy czy zmniejszaj cych stres, zapewniaj cych wie e powietrze Kilka rozdzia w autorka po wi ci a piel gnacji ro lin i ich wyborowi Fran Bailey zach ca r wnie do dzielenia si ro linami i radzi jak to robi oraz poleca rozstawianie ich w ka dym pomieszczeniu W ostatniej cz ci prezentuje dziesi ro lin dla pocz tkuj cych Jest to bardzo fajny rozdzia o ro linach, kt re wytrzymaj dos ownie wszystko Na ko cu ksi ki autorka zamie ci a przydatny alfabetyczny indeks wszystkich ro lin, o kt rych jest mowa w ksi ce.Konstrukcja ksi ki bardzo mi odpowiada i jest niezwykle praktyczna W czasach kiedy wszystko ma czemu s u y funkcjonalno ro lin jest jak najbardziej mile widziana Przy niemal ka dej ro linie zosta o zamieszczone jej zdj cie co jest bardzo pomocne Zdarza si , e jedna ro lina ma kilka funkcji, wtedy jej fotografia jest tylko w jednym z rozdzia w w kt rych jest o niej notka Notatki o ro linach s dosy kr tkie, ale bardzo konkretne Autorka zawar a maksimum najwa niejszych informacji i niuans w, kt re maj znaczenie Na pocz tek w sam raz.PODSUMOWANIE Cudowna moc ro lin to zacna publikacja o ro linach, kt r warto mie na swojej p ce My l , e przyda si pocz tkuj cym mi o nikom ro lin jak i tym bardziej zaawansowanym w ich piel gnacji Cho troch ju w ro linach siedz dzi ki Fran Bailey pozna am kilka ciekawych gatunk w, kt rych b d szuka I co czuj , e bez wizyty na gie dzie kwiatowej si nie ob dzie.Ksi ka zosta a pi knie wydana, a jej minimalistyczna szata graficzna nadaje ca o ci harmonii, a ro liny wybijaj si na pierwszy plan Ta publikacja zosta a r wnie bardzo dobrze przemy lana, a jej konstrukcja jest praktyczna i pomocna Cudowna moc ro lin to r wnie idealna propozycja prezentowa Osobi cie bardzo ucieszy abym si z takiej publikacji A little generic and some of the health claims seem doubtful at best I doubt that lithops will boost my brainpower or an asparagus fern will help me get well soon Outside of these weird categories, I did find some plants I hadn t heard of before, and a tip about getting fishbone cacti to bloom easier, so I did enjoy reading it I think plants provide benefits to people, but only by how we see them ourselves This was interesting but not too helpful for me, as I found myself disagreeing on the A little generic and some of the health claims seem doubtful at best I doubt that lithops will boost my brainpower or an asparagus fern will help me get well soon Outside of these weird categories, I did find some plants I hadn t heard of before, and a tip about getting fishbone cacti to bloom easier, so I did enjoy reading it I think plants provide benefits to people, but only by how we see them ourselves This was interesting but not too helpful for me, as I found myself disagreeing on the alleged benefits of plants I have cared for and have never experienced that benefit from before Beautiful book although I might have likedpictures but a lot of the information felt contradictory to what I ve learned about plant care I d always recommend the New Plant Parent first Still enjoyed looking through this though. A handy book about houseplants I liked it because it wasn t too wordy, although I did have to spend some time googling images for some of the plants with no pictures My current copy is from the library but I will probably procure a copy for myself eventually. Need to own Very basic content, but visually appealing Plants make people happy This gorgeous, modern guide features overindoor plants that will turn your house into a happy, healthy, healing homeDiscover plants that will clean the air you breathe, help you get a good night s sleep, reduce stress and anxiety, help you get well soon, boost your brain power and bring greater joy and wellbeing into your lifeFrom cacti and succulents to ferns and palms flowering plants and foliage find the perfect house plants for your living room, bathroom, bedroom and even your workspace Bring the joy of the outdoors in and harness the natural healing power of plantsFeatures Overplants and their wellbeing benefits, A guide to choosing your plants and pots,Essential care instructions indoor plants are so easy to look after , andSimple propagation techniques to share your plants with friends A beautiful book packed full of information It serves as an excellent guide for various houseplants and their needs but also what would suit the individual and their home I read cover to cover but I am sure to go back to it for reference in the future.

  • Hardcover
  • 192 pages
  • The Healing Power of Plants: The Hero House Plants that Love You Back
  • Fran Bailey
  • 11 May 2019
  • 1529104068

About the Author: Fran Bailey

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the The Healing Power of Plants: The Hero House Plants that Love You Back book, this is one of the most wanted Fran Bailey author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *