Fazlallah Astarabadi and the Hurufis PDF î Astarabadi


10 thoughts on “Fazlallah Astarabadi and the Hurufis

 1. Hüseyin Karabacak Hüseyin Karabacak says:

  T m evrenin sesle var oldu unu s yl yorlar, neticede Allah daha ncesinde alemde yaln z oldu undan ve ileti im kuraca herhangi bir varl k olmad ndan bir dili kullanmas n gerekmemekteydi Bir dilin v cuda geldi i ilk an da Ol K n emriyle beraber oldu Devam ndaysa sesler ve harfler bu hitaptan t redi Sesle fiziksel ger eklik aras ndaki ger eklik de b ylece kurulmu oldu Daha bir ok konuda farkl g r leri olan, harfleri, kelimeleri, ilm i simay ve vahdet i v cud anlay n farkl bir T m evrenin sesle var oldu unu s yl yorlar, neticede Allah daha ncesinde alemde yaln z oldu undan ve ileti im kuraca herhangi bir varl k olmad ndan bir dili kullanmas n gerekmemekteydi Bir dilin v cuda geldi i ilk an da Ol K n emriyle beraber oldu Devam ndaysa sesler ve harfler bu hitaptan t redi Sesle fiziksel ger eklik aras ndaki ger eklik de b ylece kurulmu oldu Daha bir ok konuda farkl g r leri olan, harfleri, kelimeleri, ilm i simay ve vahdet i v cud anlay n farkl bir perspektife ele alan bir kitap Standart retinin d na kan, farkl yorumlar n renklili ini g steren ama bir o kadar da baz s re lerin hamlelerin nas l politikaya kar t n g stern bir kitap Ayr ca kitab n sonuna eklenen okuma listesi de bu konuya ad m atanlar i in ufuk a c bir nitelikte nsan bedeni, fiziksel hareketler vas tas yla seslerin ifade edildi i harfler olarak g r l yordu Fazlullah namaz s ras nda insan bedeninin t rl duru i inde oldu una dikkat ekiyordu Bunlar, ayakta durmak k yam , elleri dizde birle tirerek e ilmek r ku ve yere kapanmakt secde Bu ekil tahmin edilece i gibi yine Allah n ismini meydana getiren ve biri dik m stakim , di eri e ri mu vec ve sonuncusu yuvarlak m stedir olan elif, lam ve he harflerini imliyordu


 2. Arslan Arslan says:

  Toparlay c bir ba lang kitab olarak okunabilir, daha ileri bir okuma i in Fatih Usluer in Hurufilik kitab n neririm.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fazlallah Astarabadi and the Hurufis Fazlallah Astarabadi was a th century Islamic religious leader who believed that the world was about to come to an end This book is the first comprehensive study of Astarabadi s life and thought and also offer a history of his movement It emphasizes the diversity of medieval Islam by describing an apocalyptic movement founded on the idea that the cosmos contains embedded secrets that become manifest through extraordinary human beings

 • Hardcover
 • Fazlallah Astarabadi and the Hurufis
 • Shahzad Bashir
 • English
 • 12 September 2019
 • 1851683852

About the Author: Shahzad Bashir

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Fazlallah Astarabadi and the Hurufis book, this is one of the most wanted Shahzad Bashir author readers around the world.